Thu Thủy, tác giả kịch bản phim “Thương ngày nắng về” kể những khó khăn cô phải đối mặt trong quá trình làm phim.

Thu Thủy, tác giả kịch bản phim “Thương ngày nắng về” kể những khó khăn cô phải đối mặt trong quá trình làm phim.

Thu Thủy, tác giả kịch bản phim “Thương ngày nắng về” kể những khó khăn cô phải đối mặt trong quá trình làm phim.

Leave a Reply

%d bloggers like this: