Đây là thời đại mà cơ hội săn thưởng luôn bày sẵn trước mắt, chỉ khác nhau ở việc ai là người chịu nắm bắt và ai không.

Đây là thời đại mà cơ hội săn thưởng luôn bày sẵn trước mắt, chỉ khác nhau ở việc ai là người chịu nắm bắt và ai không.

Đây là thời đại mà cơ hội săn thưởng luôn bày sẵn trước mắt, chỉ khác nhau ở việc ai là người chịu nắm bắt và ai không.

Leave a Reply

%d bloggers like this: